Stjarnan | Vikingur Reykjavik

10:15p Iceland > Urvalsdeild
Stjarnan | Vikingur Reykjavik

TIP :OV2.5FT @1.62

Status :WON 2-1FT 🔥 🔥 🔥 🔥